สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 10/01/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 11/01/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 0
     หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (0)
ตรวจสอบอาคาร
     จดหมายข่าว

กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

     เว็บลิงค์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
กระปุก
สยามกีฬา
Hotmail
Yahoo
Google
รับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

              รับตรวจสอบอาคาร ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ ติดต่อ ปรเมธ 081-2405500  หรือ  id Line : dennice1800      พรบ.ควบคุมอาคาร                


ข่าวสารของร้านค้า

   เนื่องด้วย ในปี 2550 นี้ กรมโยธาธิการได้ประกาศให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ทั่วประเทศต้องทำการตรวจสอบสภาพอาคาร  เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคารดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543มาตรา 17   ซึ่งให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 32 ทวิ แห่งระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 12 ทวิ เกี่ยวกับการ กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว และเจ้าของอาคารจะต้องทำการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 โดยตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปีและ ตรวจสอบประจำปีทุกปี  เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสภาพอาคารดังนั้นอาคารที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 9 ประเภท ได้แก่

1. อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอด ผนังของชั้นสูงสุด 

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

3. อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ

5. โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

7. อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

  กรณีมีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกัน  ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร  ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่  25  ตุลาคม  2555

  กรณีมีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกัน  เกิน  5,000 ตารางเมตร  ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่  25  ตุลาคม  2553

8. อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตาราง เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป(ตามกฎกระทรวงปี 2558 กำหนดให้ตรวจป้ายเป็นประจำทุก 3 ปี)

            ดังนั้น อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบมีทั้งสิ้น 9 ประเภท โดยมีบทเฉพาะกาล ให้เจ้าของอาคารที่มีการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรองตามมาตรา 32 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีั  ให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของ อาคาร ประเภทการตรวจสอบใหญ่เป็นครั้งแรกให้แล้วเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ กฎกระทรวงนี้ประกาศในราจกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ดังนั้น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องส่ง รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

Ú     ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกทม.

Ú     นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

Ú     ประธานกรรมการบริหาร ( นายก ) องค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

Ú     นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

Ú     ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

 

ประมาณราคาตรวจสอบ

1.ตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี คิดราคา 2-4 บาทต่อตารางเมตรแต่รวมเเล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อครั้งในการตรวจ

2.ตรวจสอบย่อยทุกปี คิดราคา 8,000-18,000 บาทต่อปี

3.ตรวจสอบป้ายคิดค่าตรวจ 5,000-10,000 บาทต่อครั้งในการตรวจ 

 

 

ทีมงานประกอบด้วย

K.ปรเมธ   เกื้อกิจ       โทร. 081-2405500    E-mail : porramate_k@hotmail.com       id Line : dennice1800 

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี   วิศวกรรมเครื่องกล     ม.ธรรมศาสตร์
 • ป.ตรี   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     จป.วิชาชีพ     ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • ป.โท   Logistic       ม.เทคโนโลยีมหานคร
 • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร จป.ระดับบริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร  "การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008"  จาก Moody International Ltd.
 • หลักสูตร  "Introduction and Implementtation of ISO14001:2004"  จาก NY Consultant & Training Co.,Ltd.
 • หลักสูตร  "Effective Environmental Management System Internal Auditing of ISO14001:2004"  จาก NY Consultant & Training Co.,Ltd.
 • หลักสูตร  "Occupational Safety, Health and Work Environment Act B.E.2554" จาก Honer Training Co.Ltd.
 • หลักสูตร  "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 • หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ขี้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร  บ.1132/2550    กรมโยธาธิการและผ้งเมือง
 • จบหลักสูตร "ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน"  กระทรวงพลังงาน

 

K.วุฒิชัย   เอมเเจ้ง    

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี   วิศวกรรมโยธา     ม.เกษตรศาสตร์
 • ป.โท   MBA.       ม.จุฬาฯ
 • หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ขี้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร  บ.1696/2551    กรมโยธาธิการและผ้งเมือง

K.วิเชียร  วงษ์ทอง E-mail : w.wongthong@gmail.com

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี   วิศวกรรมอุตสาหการ     ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร จป.ระดับบริหาร    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ขี้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร  บ.1813/2551    กรมโยธาธิการและผ้งเมือง

K.พัชรี      ลิขิตหัตถศิลป      E-mail : patchareel@hotmail.com

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี   วิศวกรรมอุตสาหการ     ม.สงขลานครินทร์
 • ป.ตรี    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จป.วิชาชีพ ม.สุโขทัยธรรมธิราช
 • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 • หลักสูตร "บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย"   และขึันทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

K.ปณิธาน  เกื้อกิจ   

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 
 • ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จป.วิชาชีพ ม.สุโขทัยธรรมธิราช
 • หลักสูตร จป.ระดับบริหาร ปิ่นทองกรุ๊ป
 • อบรมดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (ขั้นสูง) รุ่น 4 พิเศษ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา
 • อบรมกู้ภัยพิบัติในเมืองและดับเพลิง – รุ่น 58/1 academy of fire and rescue (afar)
 • อบรมการขับขี่รถยกปลอดภัย - ATE และ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย ม.เอเซีย
 • อบรมการใช้รอกเครน – total mechanic
 • อบรมหลักสูตรการยศาสตร์ – รุ่น1 สสปท.
 • หลักสูตร BBS รุ่น1/58 จาก OhsafetyBBSTraining
 • อนุกรรมการ  สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

 

ต้องการใบเสนอราคาให้ดำเนินการดังนี้

1. ระบุชื่อบริษัท  และที่อยู่

2. ระบุว่าโดยปรกติใช้อาคารเพื่อทำอะไร

3. แจ้งขนาดอาคารคร่าวๆ

4. ต้องการให้เสนอราคาเพื่อตรวจสอบใหญ่ หรือ ตรวจสอบย่อย 

5. ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, E-mail ที่ผมสามารถติดต่อได้

6. ส่งข้อมูลมาที่   E-mail: porramate_k@hotmail.com   หรือ   ID Line : dennice1800

** พิเศษ สำหรับอาคารใน กทม. ทางเรารับยื่นรายงานส่ง กทม.ให้**

หน้าแรก  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  วิธีการชําระเงิน  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//